Om tävlingsbidraget

Bloggen Labyrintherzählungen är med i tävlingen Webbstjärnan 2014 och loggan återfinns längst ner på startsidan. Bloggen är resultatet av ett skrivprojekt som genomförts av 10 elever i tyskgruppen i åk 9 på Gunnesboskolan i Lund. Vi började med att läsa böcker (se lista nederst på sidan) som är upplagda på ett lite annorlunda sätt. Man läser början, där huvudpersoner och miljö introduceras, och ganska snart ställs man som läsare inför ett val; ska huvudpersonerna gå hit eller dit? Man väljer och hänvisas till en sida där berättelsen fortsätter. Även här ställs man inför ett val o s v.

Vi insåg att sådana labyrintberättelser passar utmärkt att göra i digital form. När läsaren kommer till olika val klickar man på en länk där berättelsen fortsätter. Följande skiss visar överskådligt de olika valmöjligheterna:
Läraren startade en bloggen Labyritherzählungen och började lägga upp sidor och länkar som representerade de olika delarna i skissen ovan. Eleverna bjöds in och fick rättigheter att redigera allt eftersom de skulle gå in och skriva på de länkade, tomma sidorna som läraren lagt upp.

De böcker vi läst handlade om historier på olika ställen i tysktalande länder så eleverna ombads att göra en berättelse som utspelar sig i Lund och handlar om några ungdomar. De var tre-fyra elever i varje grupp och början skrev de tillsammans. Ganska snart fick de vars en "pil" från skissen och fick själva ansvara för denna bit text även om de hela tiden diskuterade både innehåll och språkriktighet med varandra. De producerade korta texter som så småningom blev en hel historia. Det var viktigt att man började läsa från början när man skulle skriva nästa bit så att allt hängde ihop. Eleverna fick träna på att slå upp och välja rätt ord /uttryck samt att kontrollera sitt språk för att uppnå en högre grad av språklig korrekthet. De använde sig av en "hjälpsida" på bloggen (Kontrollera ditt språk) med tips på vad man ska tänka på när man skriver. Emellanåt resonerade vi om språkliga strategier, ofta om att skriva på ett lite enklare språk.  Genom att ansvara för olika "stigar i labyrinten" kunde alla få sin vilja igenom. Ville man ha en romantisk berättelse, en spännande berättelse eller en spökhistoria så fanns det plats för alla varianter.   De som ville fick även göra illustrationer till sina berättelser. Resultatet, de tre labyrintberättelserna, lästes med nöje av de andra grupperna. Författarna var nöjda och belåtna med sina alster.

Detta digitala berättande skapade lustfyllt lärande och kreativitet samtidigt som viktiga kunskapskrav ur LGR11 tränades; läsförmåga, skrivförmåga, förmåga att använda sig av hjälpmedel som ordböcker och inte minst strategier för att lösa språkliga problem. Den förmåga som tränades minst var den muntliga, men vid ett par tillfällen återberättades både de böcker eleverna läst och de berättelser eleverna skrivit. Allt material var lättillgängligt i och med att allt publicerades i en blogg och  eleverna kunde smidigt ge varandra kamratrespons. Digitala verktyg ger även möjligheter till illustrationer vilket alla grupper utnyttjade. Allt material i bloggen producerades av eleverna själva. Vi jobbar mycket med webb-publicering och upphovsrätt diskuteras med jämna mellanrum. Vår blogg försågs med en Creative Commons liscens.

Detta bidrag är ett vinnande koncept eftersom vi gör något nyskapande samtidigt som vi tränar grundläggande färdigheter. Bloggen möjliggör för oss att skapa en interaktiv historia där läsaren själv är med och påverkar berättelsens gång. Upplägget gynnar kreativitet samt engagemang både för berättelsens innehåll och språkriktigheten.

De böcker vi läste och inspirerades av är skrivna av Martina Gattermann och heter:
Auf gefährlichen Wegen- utspelar sig vid slottet Braunfels
Abendteuer in Wien
SOS aus Berlin